ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

(ίδρυση-επωνυμία-σκοπός-μέσα)

Άρθρο 1:

Ιδρύεται μη  κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ «ΣΗΜΑΝΤΡΑ», με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Σημάντρων του Δήμου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής.

Άρθρο 2:

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α)Η διοργάνωση καρναβαλιστικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση, μελέτη και διάδοση των τοπικών εθίμων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

β)Η ανάπτυξη της συναδερφικής αλληλεγγύης και της ευγενικής άμιλλας ανάμεσα σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας.

γ)η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου καταγωγής τους.

Άρθρο 3:

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών ο σύλλογος:

α)συνεργάζεται με όλους τους φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση  σχέση με θέματα που τον ενδιαφέρουν.

β)συμμετέχει σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις άλλων παρόμοιων συλλόγων, με σκοπό την προβολή των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων του συλλόγου, αλλά και την αποκόμιση χρήσιμων εμπειριών.

γ)πραγματοποιεί εκδρομές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές, διαλέξεις, εορταστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη για την τόνωση της συναδελφικής αλληλεγγύης των μελών και την προβολή του συλλόγου.

δ)μπορεί να εκδίδει έντυπο ενημέρωσης των μελών και του λαού πάνω θέματα που ενδιαφέρουν το σύλλογο

ε)μπορεί να εγγραφεί σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις που απαρτίζονται από συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

στ)απαγορεύεται   οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά ή κερδοσκοπικά   κίνητρα ή   συνεργασία  με άλλους συλλόγους ή    ενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

(συγκρότηση)

Άρθρο 4

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν γεννηθεί ή μένουν στα Σήμαντρα, ή ο ένας από τους γονείς του κατάγεται από τα Σήμαντρα, έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου και τους όρους του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην εγγραφή σαν μέλους προβληματικού ατόμου (άσωτος, μέθυσος κλπ) που η συμμετοχή του στο σύλλογο θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του. υποχρεωτικά όμως παραπέμπει το ζήτημα στη γενική συνέλευση, η οποία και αποφασίζει τελικά.

Επίτιμα μέλη γίνονται άτομα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον σύλλογο και στην τοπική κοινωνία και συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου με την ηθική και υλική υποστήριξη τους. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου   ή από το  1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου.

Άρθρο 5:

Η εγγραφή των μελών γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο αποφασίζει σχετικά και η αποχώρηση του γίνεται ελεύθερα μετά από γραπτή αίτηση την οποίαν απευθύνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στην συνέχεια γνωστοποιεί την αποχώρηση στην Γενική Συνέλευση.

Η εγγραφή των μελών γίνεται στο μητρώο μελών του συλλόγου με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής που ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Τα εκάστοτε αυτά ποσά αυξομειώνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Μόνο με την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων τους θα μπορεί ένα μέλος να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό. 

Τα μέλη καταβάλλουν έκτακτες εισφορές σε σοβαρές περιπτώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει έκτακτη εισφορά μέχρι το μισό της τακτικής εισφοράς.  Για μεγαλύτερα ποσά αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6:

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα:

α)να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι).

β)να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

γ)να ζητούν με κοινή αίτηση του 1/3 των μελών τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

Άρθρο 7

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν υποχρέωση

α)να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β)να εξοφλούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.

γ)να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

(ποινές-διαγραφές μελών)

Άρθρο 8

Για όσα βέβαια εναντιώνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του συλλόγου επιβάλλονται ποινές.

Οι ποινές είναι: έγγραφη επίπληξη, προσωρινή διαγραφή, οριστική διαγραφή.

Η ποινή της εγγραφής επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοινώνεται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση

Η προσωρινή ή οριστική διαγραφή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών του συλλόγου και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, ορίζοντας συγχρόνως και την χρονική διάρκεια εάν αυτή είναι προσωρινή.

Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους, προσωρινή ή οριστική, δεν μπορεί να ληφθεί, αν προηγουμένως δεν δοθεί σε αυτό η ευκαιρία να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία με 2/3 των μελών , η επόμενη δεύτερη Γενική Συνέλευση γίνεται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα , χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ειδική απαρτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

(πόροι του συλλόγου)

Άρθρο 9

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1)οι εγγραφές και συνδρομές των μελών

2)οι προαιρετικές και έκτακτες συνδρομές των μελών

3)οι προσφορές, δωρεές και ευεργετήματα καθώς και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

4)οι εισπράξεις από την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, χορούς, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π., όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος και   διαφόρων άλλων εκδηλώσεων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

5)κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα εισέρχεται στο σύλλογο.
Σχετικά με την αποδοχή ή όχι αυτών των εσόδων καθώς και την κτήση ακινήτων ή   κινητών σημαντικής αξίας, αποφασίζει   η Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται από το σύλλογο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τις μέχρι την διαγραφή του, οφειλόμενες υποχρεώσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

(όργανα  διοίκησης)

Άρθρο 10

Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών (3) χρόνων. Με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και τα  μέλη.

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε, το αργότερο σε δέκα μέρες από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 12

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο στο νέο, με τη σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Διοικητικών Συμβούλιων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση και παραλαβή του ταμείου και του υλικού του συλλόγου.

 

Άρθρο 13

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση το 1/3 τουλάχιστον των μελών του.

Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο πρόεδρος σε συνεργασία με το γενικό γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους και τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται  στην αίτηση των μελών που ζητούν την σύγκληση της. Δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση  όταν πρόκειται για θέματα που χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον πέντε μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε συνολικά, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται, αφού προηγουμένως διαβαστούν, το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση, η οποία δεν πραγματοποιείται αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση της διοίκησης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις (καθήκοντα και αρμοδιότητες):

α)προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου.

β)εκτελεί τις αποφάσεις   των γενικών συνελεύσεων

γ)πραγματοποιεί επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα επιστημονικά και εκπολιτιστικά σωματεία κλπ

δ)διοικεί το σύλλογο από την εκλογή του μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, οπότε και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Κάθε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει:

α)να μην αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να προβαίνει σε πράξεις που συμβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στην πραγματοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεων του συλλόγου.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραιτηθεί ή εκπέσει (διαγραφεί οριστικά) αντικαταστείτε από το στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή διαγραφούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερα από τρία (3) ή λιγότερα μέλη αλλά αρνούνται να τα αναπληρώσουν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τότε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση, το αργότερο σε δύο μήνες για να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σύλλογο, σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους (πολιτικές, επιστημονικές, δικαστικές κλπ οργανώσεις και αρχές).

Υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου και τα χρηματικά εντάλματα.

Ο πρόεδρος όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, κατόπιν συνεννοήσεως με το Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.

Άρθρο 19ο

Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.

Φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων του.

Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων και τις κοινές επαφές του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλους φορείς.

Άρθρο 20ο

Ο ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του συλλόγου και πληρώνει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα έξοδα ύστερα από την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του συλλόγου.

Το ύψος του ποσού των μικροδαπανών που μπορεί να εκτελέσει ο ταμίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση και υπογραφή από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τηρεί όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και καταγράφει την ακίνητη και κινητή περιουσία του συλλόγου σε ειδικά βιβλία.

Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό.

Τον ταμία σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον ίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

(γενικές συνελεύσεις – αρχαιρεσίες)

Άρθρο 21ο

Ανώτατο όργανο του συλλόγου είναι η γενική συνέλευση των μελών του.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Νοέμβριο και Απρίλιο, με σκοπό τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πράξεις και τις ενέργειες του. Ψηφίζεται ο γενικός ισολογισμός και καθορίζεται σε γενικές γραμμές η πορεία που θα ακολουθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον επτά μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22ο

Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ (1/2 + 1)των  οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται πάλι η Γενική Συνέλευση για δεύτερη φορά, μέσα σε δέκα (10) μέρες, με προϋπόθεση να παραβρίσκονται το 1/3 από τα μέλη.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση και βρίσκεται σε απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Όλες οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων  παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται α) για ζητήματα που η Γενική Συνέλευση  χαρακτηρίζει προσωπικά, β) για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και γ)για θέματα που το καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.

Την Γενική Συνέλευση που πρόκειται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει ο πρόεδρος που εκλέγεται απ’ αυτή.

Άρθρο 23ο

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) όταν κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) όταν ζητείται η σύγκληση της με αίτηση του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου, με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρεται το προς συζήτηση θέμα και γ)όταν με το παρόν καταστατικό ορίζεται. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες από υποβολή της αιτήσεως.

   Άρθρο 24ο

                                             (αρχαιρεσίες)

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε τρία χρόνια, σε ημέρα που ορίζεται ειδικά για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εκλογών. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους ψήφους. Οι επτά πρώτοι σαν τακτικά μέλη και οι τρεις επόμενοι σαν αναπληρωματικά.

Άρθρο 25ο

(Ελεγκτική και Εφορευτική Επιτροπή – Εκλογικός κανονισμός)

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση κατά την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, για τριετή θητεία, όση και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εκλογών.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται το Νοέμβριο και Απρίλιο κάθε χρόνου, ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αν αυτή το κρίνει απαραίτητο.

Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον υπάρχουν αποδείξεις οικονομικής ατασθαλίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση του τρίτου έτους της θητείας των παραπάνω οργάνων. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα μέχρι και της προηγούμενης ημέρας τακτοποιημένα ταμειακά μέλη και μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων.

Μέχρι την 8 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας πριν από την διεξαγωγή των εκλογών η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφεται κατά αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε υποψηφίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

(Τροποποίηση καταστατικού – διάλυση συλλόγου)

<